Nabory wniosków

PO Polska Wschodnia, Działanie 1.4

31

07

CEL DZIAŁANIA
Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, co znajdzie przełożenie na wdrożenie innowacyjnych produktów i usług.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
Wsparcie finansowe przeznaczone jest zarówno na usługi doradcze, jak i inwestycje w środki trwałe inne niż nieruchomości.

Projekt musi zostać zrealizowany dwuetapowo:
• Etap I - audyt wzorniczy - profesjonalna analiza sytuacji beneficjenta, jego oferty produktowej, struktury organizacyjnej, technologii, strategii marketingowej, charakterystyki klientów, konkurencji i trendów rynkowych, w szczególności pod kątem wykorzystania wzornictwa, a następnie stworzenie indywidualnej strategii wzorniczej uwzględniającej procesy projektowania;
• Etap II - wdrożenie strategii wzorniczej - w tym także zakup urządzeń, maszyn i wartości niematerialnych (licencje, patenty, know-how) niezbędnych do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług.

BENEFICJENCI
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

MIN./MAX. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Maksymalna wartość dotacji:
• Etap I do 100 tys. PLN;
• Etap II do 3 mln PLN.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
• Etap I do 85% kosztów kwalifikowanych;
• Etap II do 70% kosztów kwalifikowanych.

TERMIN NABORU
03.06.2019 r. - 31.07.2019 r.

OSOBA DO KONTAKTU:
Krystyna Górak, tel. kom. 502 066 411
krystyna.gorak@consultrix.com.pl