Nabory wniosków

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7.

31

01

CEL DZIAŁANIA
Głównym celem Działania jest przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:
- Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
- Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
- Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
- Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

- Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.
- Wartość zwrotu uzależniona jest od osiągnięcia określonej wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”.
- Wartość wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych.

BENEFICJENCI
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

FINANSE
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
- Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %.
- Średnie przedsiębiorstwa: 60 %.

TERMIN NABORU
30.11.2019 r. - 31.01.2020 r.

OSOBA DO KONTAKTU
Krystyna Górak, tel. kom. 502 066 411
krystyna.gorak@consultrix.com.pl